Søk Rødliste Med rammer

NTLyonetia prunifoliella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Lyonetia prunifoliella
NT
Sommerfugler
B2b(iii)
NT

Artsinformasjon

1 - 5 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

I Norge finnes denne arten på tørrbakker der den er minerer på dvergmispel. Den er kjent fra fire lokaliteter på det indre Østlandet. I noen grad vil dette habitatet verne seg selv ved at gjengroing hindres av snøras om vinteren. I andre tilfeller vil habitatet kunne reduseres av gjengroing. Vi regner med en viss reduksjon av forekomstområdet på grunn av gjengroing. Vi setter mørketallet til 15. Dette medfører at arten får kategorien NT (nær truet).

Hovedhabitat

 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer

Naturtyper

 • Berg, ur, grunnjordsystemer
  • Åpen skredmark
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet
  • veldrenert  
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • lyng, lianer og småbusker

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Skogplanting
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Emmet, A.M. 1985. Lyonetiidae. The Moths and butterflies of Great Britain and Ireland. 2
 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Eget forlag. 124