Søk Rødliste Med rammer

VU°Lynx lynx

gaupe álbbas

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Lynx lynx
VU°
Pattedyr (Norge)
D1
VU°

Artsinformasjon

Livskraftig (LC)

5 - 25 %

< 1 %

50 - 90 %

CITES II

C, D og E-kriterier

50 - 250 reproduserende individ

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent

Kriteriedokumentasjon

Den norske gaupebestanden er estimert til 477-543 dyr før jakt i 2009, basert på observasjoner av 81-92 familiegrupper og bruk av et avstandskriterium som skiller mellom ulike familiegrupper.  Dette er det høyeste estimatet siden bestandsovervåking begynte i 1996 (Brøseth & Odden 2009, oppdatert med Brev fra NINA til DN, 24. juni 2009, ref. 643/09-642.31/HBr). Bestanden av hunndyr i kjønnsmoden alder er i størrelsesorden 100 dyr og med 50:50 kjønnsfordeling, vil antall kjønnsmodne individer være under 250. Bestanden er dermed mindre enn det som er beregnet som en livskraftig bestand, og kvalifiserer for klassifisering som EN (D1). Men bestanden har kontakt med bestander i Sverige og Finland. Den svenske bestanden er større enn den norske (1500-2000 dyr i 2008, i følge Andrén & Liberg 2008), og er klassifisert som NT (D1). Det utføres regulert jakt på gaupebestandene i Norden.

Årsak til endring av kategori

Kategori er endret fra EN til VU på grunn av den store bestanden i Sverige og at det er utveksling av dyr mellom Sverige og Norge.  Den samme gjelder for Finland og Russland.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • lavalpin sone
  • nordboreal sone
  • mellomboreal sone
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone

Påvirkningsfaktorer

 • Høsting
  • Regulert jakt, fangst eller fiske
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
  • Flora-/faunakriminalitet
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang

Referanser

 • Andrén, H. & Liberg, O. 2008. Den svenska lodjursstammen 2004-2008 Rapport Grimsö forskningsstation, Inst. för ekologi, SLU 24
 • Brøseth, H. & Odden, J. 2009. Minimum antall familiegrupper, be-standsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2009 NINA Rapport 493: 19 s