Søk Rødliste Med rammer

VULutra lutra

oter ceavrres

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Lutra lutra
VU
Pattedyr (Norge)
A4b

Artsinformasjon

5

Nær truet (NT)

5 - 25 %

< 1 %

50 - 90 %

Bern II

CITES I

A-kriterie

30 - 50 %

Egnet bestandsindeks for arten (b)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Bestandsindeksen som benyttes er basert på påkjørte otrer (Heggberget 1998) og indikerer en projisert bestandsnedgang på omkring 75% over 15 år (3 generasjoner) etter 1996 (Heggberget et al. 2006, Heggberget upublisert). Indeksen kan imidlertid være påvirket av endringer i publikums interesse for å ivareta døde otrer. Interessen kan ha blitt mindre etterhvert som bestanden økte og arten ble vanlig i løpet av 1980-åra og første halvdel av 1990-åra, slik at indeksen overestimerer nedgangen i bestanden. Av denne grunn er nedgangen skjønnsmessig nedjustert til intervallet 30-50% istedenfor å bruke indekstallet 75% direkte. Bestanden var før utbredt over hele landet, men for store områder i sør og sørøst er det uvisst om det finnes faste bestander av oter idag. På Vestlandet fortsatte bestanden å øke i alle fram til 1999. Utbredelsen øker fortsatt langsomt sørover i kyststrøk i Hordaland, selv om den kan ha stagnert rundt Bergen (Heggberget, pers. komm.), men denne økningen angår en liten del av den totale oterutbredelsen, og synes ikke å oppveie den indikerte nedgangen i Midt- og Nord-Norge. Det er imidlertid stor usikkerhet forbundet med bestandsindeksen (van Dijk et al. 2009), og dermed med trendene i oterbestanden.  Bestandsindeksen inkluderer både kyst- og ferskvannsbestandene. 

Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer
 • Ferskvannssystemer
 • Våtmarkssystemer
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Flomsonesystemer

Naturtyper

 • Ferskvann
  • Elveløp
  • Innsjø
 • Fjæresonesystemer
  • Fjæresone-skogsmark
 • Ferskvannssystemer
  • Naturbunn
 • Våtmarkssystemer
  • Natur-våtmark

Påvirkningsfaktorer

 • Høsting
  • Flora-/faunakriminalitet
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Forurensing  > Terrestrisk
  • Biocider
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Uorganiske gifter (tungmetaller, arsen, fluor mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
  • Organiske gifter (PAH mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Forurensing  > I vann
  • Biocider
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Uorganiske gifter (tungmetaller, arsen, fluor mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
  • Organiske gifter (PAH mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Oljeutslipp
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
 • Tilfeldig mortalitet  > Bifangst  > Fiskerelatert
  • Garnfangst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Heggberget, TM, Holmstrøm, F. & Solem, M.I 2006. Fallvilt og avlivede dyr av oter. Årsrapport for 2005 NINA Minirapport 159: 19 s.
 • van Dijk, J., Heggberget, T. M., Holmstrøm, F., Solem, M. I. 2009. Fallvilt og avlivede dyr av oter, årsrapport 2008 NINA Rapport 460: 22s
 • van Dijk, Jiska