Søk Rødliste Med rammer

NTLophelia pertusa

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Lophelia pertusa
NT
Svamper, koralldyr
A2ac
NT

Artsinformasjon

25 - 50 %

5 - 25 %

50 - 90 %

A-kriterie

15 - 30 %

Direkte observasjoner (a) Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten øyekorall (Lophelia pertusa) er den viktigste revbyggende dypvannskorall i norske farvann. Arten har vid geografisk utbredelse og finnes over store deler av verden, men ingen andre steder er det registrert så mange rev som i Norge. Hovedforekomstene er på norsk sokkel fra Mørekysten og nordover til vest-Finnmark. I Skagerrak er det kjent et større rev utenfor Hvaler som strekker seg inn på svensk område ved Koster. Flere rev er vernet, deriblant ved Hvaler og Røst. I de senere år har det blitt foretatt omfattende undersøkelser for å kartlegge revene. Undersøkelsene har kunnet påvise at andelen av rev med fysiske skader er stor. Det er anslått at mellom 30 og 50% av alle rev utenfor Norskekysten er skadet av bunntråling i større eller mindre grad. Nyere overvåking har i flere tilfeller påviset nye skader på rev. Med en fortsatt stor trålaktivitet i områder med Lophelia-rev er det fare for at skader akkumuleres over tid og flere rev kan forsvinne helt, slik det er observert i flere områder utenfor midt-Norge.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Marine økoregioner
  • Norskehavet
  • Nordsjøen
  • Skagerrak
 • Marint
  • Korallrev
 • Marine systemer
  • Korallrev-bunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Bunntråling
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Petroleumsaktivitet (oljeboring, rørlegging, oppankring mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fosså, JH, Mortensen, PB, Furevik, DM. 2002. The deep-water coral Lophelia pertusa in Norwegian waters: Distribution and fishery impacts . Hydrobiologia. 471: 1-12
 • Mortensen, Pål Buhl