Søk Rødliste Med rammer

DDLithothamnion corallioides

korallmergel

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Lithothamnion corallioides
DD
Alger
DD

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten forekommer ofte sammen med Phymatolithon calcareum og de to artene danner en assosiasjon som på fransk og engelsk går under betegnelsen maërl. Norske populasjoner er marginale og begrenset til strømrike sund på sørvestlandet. Bare to funn er ført opp med en viss sikkerhet her, mens P. calcareum ser ut til å ha en videre utbredelse. Ofte sterile individer. På grunn av taksonomiske problemer ved en sikker identifikasjon av arten, og forvekslingsmulighet med P. calcareum, mangler det fortsatt et tilstrekkelig grunnlag for å fastsette rødlistekategori, derfor DD. Uttak av skjellsand/mergel kan berøre forekomster av denne arten, samt konkurranse fra den introduserte rødalgen Heterosiphonia japonica.

Referanser

  • Adey, W. 1971. The sublittoral distribution of crustose corallines on the Norwegian coast. Sarsia . 46: 41-58
  • Åsen, P.A. 1978. Marine benthosalger i Vest-Agder. Hovedf.oppg. UiB. 1-190