Søk Rødliste Med rammer

NTLithobius macilentus

slanksteinkryper slanksteinkrypar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Lithobius macilentus
NT
Mangeføttinger
B1a(ii)
NT

Artsinformasjon

1 - 5 %

1 - 5 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

≤ 5

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Antagelig mørketall,  er sjelden i Vest-Norge, men flere nye forekomster i Øst-Norge.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans
    • Lauvtrær
   • Dominans  > Bartrær
    • furu
    • gran
 • Terrestrisk
  • organisk jord
 • Landskap
  • Ås- og fjelltopplandskap

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Kun i fremtiden
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Anderson, G. 2005. Mångfotingar, Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. ArtDatabanken. 2
 • Andersson, G., Djursvoll, P. & Ulf Scheller 2008. Katalog över Nordens mångfotingar Entomologisk Tidskrift 129: 173-190
 • http://artskart.artsdatabanken.no