Søk Rødliste Med rammer

ENLimnephilus hirsutus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Limnephilus hirsutus
EN
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
B1a(ii)b(iii,v)+2a(ii)b(iii,v)
CR

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

< 500 km²

≤ 5

Antall reproduserende individ (v)

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun kjent fra to lokaliteter i Vestfold (Andersen 1975) og en lokalitet i Akershus (Andersen 1976). Ved Mostranda, Tjøme hadde arten en liten, stabil populasjon i en pytt i et sandtak, populasjonsstørrelse estimert til <100 individer. De senere 10-15 årene er arten ikke funnet på lokaliteten, noe som kan skyldes gjengroing. L. hirsutus har etter all sannsynlighet hatt en bestandsnedgang. Skjøtselstiltak vil bli satt i gang i området i 2009/2010.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • Ferskvann
  • organisk substrat

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Andersen, T. 1975. Caddis flies (Trichoptera) from Vestfold, south-eastern Norway Norwegian Journal of Entomology 22: 155-162
 • Andersen, T. 1976. Notes on Limnephilus hirsutus Pict. (Trichoptera, Limnephilidae). Norwegian Journal of Entomology. 23: 88-89