Søk Rødliste Med rammer

VULimnephilus diphyes

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Limnephilus diphyes
VU
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
D2
NT

Artsinformasjon

1

5 - 25 %

< 1 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Kun et funn fra Pasvikelva, Sør-Varanger, Finnmark (Wolfgang Tobias i brev, se også  Andersen & Wiberg-Larsen 1987). Dette gjør at den vil være utsatt for tilfeldige trusler, f.eks. akutt forurensing, og basert på føre var tilnærming settes kategori til VU etter D2 kriteriet. Vi har ingen kunnskap om nåværende status for bestanden eller habitatet.

 

Arten er tilsynelatende ikke representert i Norske Naturhistoriske museer.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
 • Ferskvann
  • Elveløp

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing
  • I vann
   • Tidspunkt
    • Kun i fremtiden
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Andersen, T. & Wiberg-Larsen, P. 1987. Revised check-list of NW European Trichoptera. Entomologica scandinavica. 18: 165-184