Søk Rødliste Med rammer

DDLeucosolenia variabilis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Leucosolenia variabilis
DD
Svamper, koralldyr
NE

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kjent fra noen få registreringer langs kysten. Den har ofte blitt forvekslet med Leucosolenia complicata, og tidligere registreringer har ikke kunnet verifiseres. Kategori DD velges fordi det er lite sikker kunnskap om arten i norske farvann.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Rapp, HT. 1999. Kalksvamper (Porifera, Calcarea) i Trondheimsfjorden. Taxonomi, forekomst og generell biologi. Hovedfagsoppgave, NTNU. 193 pp