Søk Rødliste Med rammer

NTLeucorrhinia pectoralis

gulflekktorvlibelle

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Leucorrhinia pectoralis
NT
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
B2b(iii)
VU

Artsinformasjon

2

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Bern II

B-kriterie

< 500 km²

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Antatt
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Leucorrhinia pectoralis forekommer her og der i lavlandet på Østlandet, Sørlandet og Sørvestlandet. Forekomsten er fragmentert. Habitatet er middels næringsrike, dystrofe tjern i lavlandet, en biotop som er utsatt for negativ menneskelig påvirkning.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Ferskvann  > Innsjø
  • humøst vann
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk
  • Bløtbunn
 • Ferskvann  > organisk substrat  > levende ferskvannsplanter
  • moser
 • Ferskvann  > organisk substrat  > dødt organisk materiale
  • mose- og karplantegytje

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Olsvik, H. & Dolmen, D. 1992. Distribution, habitat, and conservation status of threatened Odonata in Norway. Fauna norv. B. 39: 1-21