Søk Rødliste Med rammer

NTLeucorrhinia albifrons

gråtorvlibelle

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Leucorrhinia albifrons
NT
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
B1b(iii)
NT

Artsinformasjon

3

Livskraftig (LC)

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Bern II

B-kriterie

< 5000 km²

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Leucorrhinia albifrons er påvist i et mindre område i Sørøst-Norge og på Sørlandet. Habitatet er meso/dystrofe tjern i lavlandet, en biotop som lett påvirkes av menneskelig aktivitet. B-kriteriet setter arten i kategori NT.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • Ferskvann  > Innsjø
  • humøst vann
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn
  • organisk bunn
 • Ferskvann  > organisk substrat  > levende ferskvannsplanter
  • moser
 • Ferskvann  > organisk substrat
  • dødt organisk materiale

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Olsvik, H. & Dolmen, D. 1992. Distribution, habitat, and conservation status of threatened Odonata in Norway. Fauna norv. B. 39: 1-21