Søk Rødliste Med rammer

DDLeucandra fistulosa

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Leucandra fistulosa
DD
Svamper, koralldyr
LC

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten har vært rapportert i både eldre og nyere undersøkelser. Den ble derfor tidligere antatt å ha god bestand i norske områder. Etterkontrol har imidlertid vist at flere funn har vært feilbestemmelser. Kategori DD velges fordi det foreligger for få sikre funn til å vurdere artens forekomst i Norge.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Rapp, Hans Tore
  • Tendal, OS, Brattegard, T, Rapp, HT. 2001. Phylum Porifera. In: Brattegard and Holthe (eds). Distribution of marine benthic macroorganisms in Norway. A tabulated catalogue. Preliminary edition. Research Report for DN 2001-3.