Søk Rødliste Med rammer

DDLeucandra cylindrica

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Leucandra cylindrica
DD
Svamper, koralldyr
NE

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

En lite kjent art som bare kjennes fra tre funn i nordlige områder: Beafort-havet (typelokalitet), Grønland og Finnmark. Kategori DD velges på grunn av svært mangelfull kunnskap om arten.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Rapp, HT. 2004. A revision of calcareous sponges (Porifera, Calcarea) in coast and shelf areas of Norway and Greenland. Dr. Scient thesis, UIB.