Søk Rødliste Med rammer

DDLeucandra caminus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Leucandra caminus
DD
Svamper, koralldyr
NE

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun kjent fra to eldre registreringer i Stavanger- og Bergensområdet. Kategori DD velges på grunn av svært mangelfull kunnskap om arten i norske farvann. 

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Rapp, HT. 1999. Kalksvamper (Porifera, Calcarea) i Trondheimsfjorden. Taxonomi, forekomst og generell biologi. Hovedfagsoppgave, NTNU. 193 pp