Søk Rødliste Med rammer

DDLethenteron camtschaticum

arktisk niøye arktisk niauge

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Lethenteron camtschaticum
DD
Fisk
DD

Artsinformasjon

Livskraftig (LC)

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon


Forekomsten av arktisk niøye her i landet er svært lite kjent, i tillegg til at grunnleggende biologisk kunnskap også mangler. Arktisk niøye er en anadrom art som går opp i elver for å gyte om høsten/vinteren. Alle individer dør etter gyting. Etter klekking har de en periode med forvandling før de vandrer til havs der de oppholder seg i kystnære farvann. Arten antas å bare forekomme i Finnmark, der den er kjent fra Pasvikvassdraget. I 1966 ble det funnet en larve av niøye i en gjeddemage i Vaggatemvatnet (Gjøkbukta), som trolig var arktisk niøye. I seinere år er det ved noen få tilfeller funnet larver i mageprøver fra lake i nedre del av dette vassdraget (Skrukkebukta/Bjørnevatn). Dette dreide seg trolig også om arktisk niøye, men eksemplarene er ikke artsbestemt (Per-Arne Amundsen, pers. medd.).

I Norsk Rødliste 2006 ble Arktisk niøye rødlistet som DD art (Data mangel). Det er ikke kommet til kunnskap i de siste åra som endrer denne rødlistekategoriseringen ved Norsk Rødliste 2010.

 

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer
 • Ferskvannssystemer

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Vannløpsendring (flomhindring, kanalisering, utretting, moloer, terskler mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Pethon, P. 1967. I.Nytt funn av elveniøye i Pasvik. II. Steinulke i Troms. Fauna. 20 (3): 202-2005
 • Pethon, P. 2005. Aschehougs store fiskebok. Aschehoug & Co.
 • Tambs-Lyche, H. 1963. Norwegian Petromyzontidae. Sarsia. 11: 21-24