Søk Rødliste Med rammer

ENLeptocerus tineiformis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Leptocerus tineiformis
EN
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
B2a(i,ii)b(iii)
CR

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Ja

≤ 5

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun kjent fra Falkenstein, Horten, Vestfold (Andersen 1995) og Børsesjø, Skien, Telemark (Olsen 2008). Populasjonen ved Børsesjø later til å være relativt stor og livskraftig. Ved Falkenstein ble arten funnet i utløpet av bekken fra Borrevann. Her er bekkeløpet sterkt endret med murte sider. Det går en bro over bekken og det er asfaltert parkeringsplass helt inntil bekken. Denne lokaliteten er under press og kan således være svært sårbar for ytterlige modifiseinger, forurensing etc.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • Ferskvann  > Elveløp  > klart vann
  • mineralnæringsrik roligflytende elv
 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • mineralnæringsrik
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn
  • Eufotisk
 • Ferskvann
  • organisk substrat

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Vannløpsendring (flomhindring, kanalisering, utretting, moloer, terskler mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Andersen, T. 1995. Leptocerus tineiformis Curtis, 1834 (Trich., Leptoceridae), a new caddis fly for Norway. Fauna norvegica, Serie B. 42: 63-64
 • Olsen, K.M. 2008. Noteworthy records of freshwater insects in Norway. Norwegian Journal of Entomology 55: 53-71