Søk Rødliste Med rammer

ENLepiota fuscovinacea

vinrød parasollsopp vinraud parasollsopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Lepiota fuscovinacea
EN
Sopp
C2a(i)
CR

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Nedbryter (saprotrof) på marka. Arten er svært sjelden i hele Europa. Det er 3 kjente lokaliteter i landet  Mørketallsfaktor settes til 10. Det virkelige antallet i landet antas dermed ikke å overstige 30, noe som antas å tilsvare ca. 600 individer. Rødlistes etter C2a (i) på grunnlag av totalbestand <2500 ind., antatt pågående reduksjon i habitat og bestand, og små delpopulasjoner.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark
  • frisk mark
   • Dominans  > Bartrær
    • gran

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm