Søk Rødliste Med rammer

VULepiota cortinarius

slørparasollsopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Lepiota cortinarius
VU
Sopp
D1
VU

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

250 - 1000 reproduserende individ

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Nedbryter (saprotrof) på marka. Det er 4 kjente lokaliteter her i landet, fra kalkfuruskog, edellauvskog og blandingsskog. Mørketallsfaktor settes til 10. Det virkelige antallet lokaliteter i Norge antas ikke å overstige 40, noe som antas å tilsvare ca. 800 individer. Rødlistes etter D1 på grunnlag av svært liten populasjon, med totalbestand <1000 ind. Det er vanskelig å bedømme eventuell reduksjon.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm