Søk Rødliste Med rammer

VULepiota boudieri

rustbrun parasollsopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Lepiota boudieri
VU
Sopp
C2a(i)
NT

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Nedbryter (saprotrof) på marka, på fuktig jord i edellauvskog, særlig under hassel, og i oreskog. 21 kjente lokaliteter. Mørketallsfaktor settes til 20. Det virkelige antallet i landet antas dermed ikke å overstige 420, noe som antas å tilsvare ca. 8400 individer. Rødlistes etter C2a (i) på grunnlag av totalbestand <10 000 ind., antatt pågående reduksjon i habitat og bestand, og små delpopulasjoner.

Hovedhabitat

 • Flomsonesystemer
 • Fastmarksskogsmark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm