Søk Rødliste Med rammer

VULenarchus productus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Lenarchus productus
VU
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
D2
CR

Artsinformasjon

1

5 - 25 %

5 - 25 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er bare kjent fra en lokalitet i Finnmark (Esben-Petersen 1902). Dette gjør at den vil være utsatt for tilfeldige trusler, f.eks. akutt forurensning, og basert på føre var tilnærming settes kategori til VU etter D2 kriteriet. Vi har ingen kunnskap om nåværende status for bestanden eller habitatet.

 

Tilsynelatende ikke representert i Norske Naturhistoriske Museer. Arten er ikke tatt de seneste 100 år, men kan være oversett.


Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing
  • I vann
   • Tidspunkt
    • Kun i fremtiden
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Esben-Petersen, P. 1902. Bidrag til fortegnelse over Arktisk Norges Neuropterfauna Tromsø Museums Arshefter 25: 119-153.