Søk Rødliste Med rammer

ENLamprothamnium papulosum

vormglattkrans

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Lamprothamnium papulosum
EN
Alger
B1a(i)b(iv)+2a(i)b(iv); C2a(i)
EN

Artsinformasjon

1

1 - 5 %

1 - 5 %

10 - 50 %

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Lamprothamnium papulosum  vokser i poller som er en relativt uvanlig habitat i Norge.  Det er sannsynlig at de fleste pollene er kjent og undersøkt. Det er derfor ikke lagt inn mørketall. Arten er forsvunnet på flere tidligere lokaliteter (av 7 tidligere kjente er arten nå bare kjent fra 4), Dette skyldes antagelig eutrofiering og åpning av pollene. I de kjente populasjonene er det relativt få individer. Det er først og fremst den observerte reduksjonen, samt det lave antallet kjente lokaliteter som fører til den aktuelle rødlistevurderingen. Populasjonstettheten varierer mye fra år til år. Kartet har bare med funn etter 1968 og bare funn som er belagt i offentlige botaniske herbarier.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Fjæresone-sjø
  • poll

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen (inkl. moloer og havneanlegg)
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Åpning av innløp til poller
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Blindow, I. & Langangen, A. 1995. Lamprothamnium papulosum (Wallr.) J. Groves, a threatened Charophyte in Scandinavia. Cryptogamie Algologie. 16: 47-55
 • Langangen, A. 1972. Charace-vegetasjonen på Hvaler-øyene. Blyttia. 30: 1-13
 • Langangen, A. 1974. Ecology and distribution of Norwegian charophytes. Norw. J. Bot. 21: 31-52
 • Langangen, A. 1996. Ferskvannsalgene som endel av det biologiske mangfoldet i Norge, og en foreløpig vurdering av deres vernebehov. Polarflokken. 20: 109-114
 • Langangen, A. 1996. Sjeldne og truete kransalger i Norge. Blyttia. 54: 23-30
 • Langangen, A. 2004. Lokalitetsliste. Norges Kransalger. 9: 1
 • Langangen, A. 2007. Brakkvannslokaliteter med kransalger i Norge Blyttia 63: 12-16
 • Langangen, A. 2007. Kransalger og deres forekomst i Norge Saeculum Forlag 1-76 + vedlegg