Søk Rødliste Med rammer

VULampronia morosa

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Lampronia morosa
VU
Sommerfugler
B2a(i)b(iii)
VU

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 2000 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på rose. Den er kjent fra 11 lokaliteter langs kysten fra Oslo til Etne i Hordaland. Biotopen er varme, tørre steder med næringsplanten. Dette habitatet er i tilbakegang på grunn av utbygging og gjengroing. Vi har satt mørketallet til 25. Arten rødlistes i kategorien VU (sårbar).

Hovedhabitat

 • Åker og kunstmarkseng

Naturtyper

 • Åker og kunstmarkseng
  • Åker og kunstmarkseng
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Gjengroingstilstand
    • tidlig gjenvekstsuksesjonsfase
 • Åker og kunstmarkseng  > Åker og kunstmarkseng
  • åker- og kunstmarkseng-kant
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Sjiktning
    • ensjiktet skog med busksjikt
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • vedvekster i rosefamilien

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Bengtsson, B.Å., Johansson, R. & Palmqvist, G. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae
 • Lepidopteradatabasen