Søk Rødliste Med rammer

VU°Lamna nasus

håbrann hoapmir

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Lamna nasus
VU°
Fisk
A1ad
VU°

Artsinformasjon

18

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

A-kriterie

70 - 90 %

Direkte observasjoner (a) Reell eller potensiell utnytting av arten (d)

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

På grunn av håbrannens lange levealder og beskjedne forplantningsevne (1-5 unger pr. kull) er den meget utsatt for overfiske. Internasjonale fangster i nordøstatlanteren har sunket fra ca 1500 tonn i 1956, til 288 tonn i 2008. Norsk fangst i norske områder er redusert fra 230 t i 1973 til 12 tonn i 2008 (norsk fangst før forbudet om direktefiske var ca. 20 tonn). ICES anbefaler ingen fangst av denne arten. Man antar at det vil ta minst 25 år før bestanden er på fote igjen, selv med minimumsfangst. Håbrann er ikke lenger utsatt for direkte fiske i norske farvann, men blir tatt som bifangst. Også i Sverige er det forbudt å lande håbrann. I EU er det forbudt å selge finner av håbrann. Fangststatistikken blir ansett til å være underestimater. I tidligere perioder med fangst har man måttet flytte aktiviteten flere ganger pga. rask nedgang i fangstene, noe som kan indikere at man har desimert bestanden lokalt. $0$0

Årsak til endring av kategori

Global rødlistestatus for denne vandrende arten er satt til VU. I det nordøstlige Atlanterhav har denne arten fått internasjonal rødlistestatus som CR. Fangstrater i fransk linefiske tyder på at nedgangen har stoppet opp. Det samme gjør bifangststatistikken i norsk garnfiske i norske områder. Basert på fangststatistikk blir rødlistestatus derfor EN. Tas det hensyn til at dette er en vandrende art med vid utbredelse i nordatlanteren, og at de franske fangstratene i linefisket ikke viser like stor nedgang som fangststatistikken, så gir en samlet rødlistevurdering status som sårbar, VU, dvs. samme status som i 2006.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Atlantisk vann
  • Kystvann
 • Marint  > Marine økoregioner
  • Norskehavet
  • Nordsjøen
  • Skagerrak
 • Marint  > frie vannmasser  > eufotisk sone  > normalsalt vann
  • epipelagisk (0-200 m)

Påvirkningsfaktorer

 • Høsting
  • Regulert jakt, fangst eller fiske
   • Tidspunkt
    • Opphørt (kan inntreffe igjen)
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Uregulert jakt, fangst eller fiske
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing  > I vann
  • Uorganiske gifter (tungmetaller, arsen, fluor mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Organiske gifter (PAH mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Oljeutslipp
   • Tidspunkt
    • Opphørt (kan inntreffe igjen)
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
 • Klimatiske endringer  > Regionale
  • Temperaturendring
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Tilfeldig mortalitet  > Bifangst  > Fiskerelatert
  • Kroking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Garnfangst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Campana SE, Joyce W, Marks L 2003. Status of the porbeagle shark (Lamna nasus) population in the Northwest Atlantic in the context of species at risk. CSAS Res. Doc. 2003/2007
 • Kohler, N.E.; Turner, P.A.; Hoey, J.J.; Natanson, L.J.; Briggs, R. 2002. Tag and recapture data for three pelagic shark species: Blue Shark (Prionace glauca), Shortfin Mako (Isurus oxyrinchus), and Porbeagle (Lamna nasus) in the North Atlantic Ocean. ICCAT collected volume of scinetific papers. SCRS/2001/064: 1231-1260
 • Pethon, P. 2005. Aschehougs store fiskebok. Aschehoug.
 • Vollen, Tone: Havforskningsinstituttet
 • www.fishbase.org
 • www.fisheries.no
 • www.iucnredlist.org