Søk Rødliste Med rammer

VUIthytrichia clavata

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Ithytrichia clavata
VU
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
D2
CR

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er bare kjent fra Hakkadalselva hvor den er tatt flygende langs begge elvebredder (Nittedal, Akershus / Lunner, Oppland) (Andersen & Kjærandsen 2002). Kun en kjent lokalitet gjør at den vil være utsatt for tilfeldige trusler, som f.eks. akutt forurensing, og basert på føre var tilnærming settes kategori til VU etter D2 kriteriet. Vi har ingen kunnskap om nåværende status for bestanden eller habitatet.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
 • Ferskvann
  • Elveløp

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing
  • I vann
   • Tidspunkt
    • Kun i fremtiden
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Andersen, T., Kjærandsen, J. 2002. First record of the microcaddisfly Ithytrichia clavata Morton from Norway. Norw. J. Entomol. 49: 93-94