Søk Rødliste Med rammer

NTIrpicodon pendulus

furupiggmusling

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Irpicodon pendulus
NT
Sopp
C2a(i)
NT

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Furupiggmusling finnes i gammel furuskog, gjerne på grunnlendt og lavproduktiv mark som koller, berglendte skråninger, o.l.. Svakhetsparasitt og påfølgende nedbryter (saprotrof) i bark eller naken ved av tydelig gamle, seinvokste, levende furuer, gjerne på grove greiner, men også på stammen. Den kan leve videre en kort periode på treet etter at det er dødt. Arten danner gjerne fruktlegemer i tilknytning til gamle greinhull, døde greiner, gamle toppbrekk og andre skader. Trærne er påfallende ofte angrepet av tyritoppsopp Cronartium flaccidum. Kjent fra ca. 45 lokaliteter på Sør- og Østlandet (samt ett funn i Møre og Romsdal). Hovedsakelig sørøstlig lavlandsart. Mørketallsfaktor settes til 40. Det virkelige antallet lokaliteter antas dermed ikke å overstige 1800, noe som tilsvarer omtrent 9000 genetisk unike mycel (antas å tilsvare 18000 individer ifølge IUCN's definisjoner). Rødlistes etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <20000 individer, antatt pågående reduksjon i habitat og bestand, og små delpopulasjoner.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Plukkhogst, tynning, vedhogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Avvirking av spesielle typer trær (gamle, hule, brannskade)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Annen påvirkning på habitat
  • Tynning, vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm