Søk Rødliste Med rammer

DDInocybe vulpinella

revetrevlesopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Inocybe vulpinella
DD
Sopp

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Danner mykorrhiza med osp og selje, i skjellsand og på sanddyner. 2 kjente lokaliteter (Halden; Jæren, verifisert med molekylære data), men kan være betydelig oversett. det som ble kalt Inocybe devoniensis på forrige rødliste (NT; 5 funn) hører trolig hit. Status og trusselbilde er uklart, men ser ut til å være meget sjelden.

Hovedhabitat

  • Fastmarksskogsmark