Søk Rødliste Med rammer

VUInocybe corydalina

grønnpuklet trevlesopp grønpukla trevlesopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Inocybe corydalina
VU
Sopp
D1
VU

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

250 - 1000 reproduserende individ

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Danner mykorrhiza med hassel, lind og kanskje eik, i rik eik-lindeskog. 3 kjente lokaliteter. Mørketallsfaktor settes til 10. Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 30, noe som antas å tilsvare omtrent 900 individer. Populasjonsnedgang er vanskelig å vurdere. Rødlistes etter D1 på grunnlag av svært liten populasjon, med totalbestand <1 000 ind.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > moderat tørkeutsatt mark  > veldrenert mark
  • lågurtlyngskog
   • Dominans  > Lauvtrær  > edellauvtrær
    • eik
    • hassel
    • lind
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktsukssesjonsstilstand
    • gammelskog
    • eldre skog
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • skog med middels tresjiktstetthet
    • skog med lav tresjiktstetthet
    • skog med svært lav tresjiktstetthet

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm