Søk Rødliste Med rammer

NTInfurcitinea argentimaculella

mellavmøll

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Infurcitinea argentimaculella
NT
Sommerfugler
B1b(iii)+2b(iii)
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Sommerfuglen lever på lav av slekten Lepraria som vokser på bergvegger eller store klippeblokker. Laven er avhengig av relativt høy luftfuktighet. Sommerfuglen er i Norge kjent fra 10 lokaliteter, i et område som strekker seg fra Arendal i sørvest til Vestby i Akershus i nord. Fordi lavarten er avhengig av et relativt stabilt mikroklima, er arten sårbar for inngrep som endrer dette, for eksempel trefelling. Vi setter mørketallet til 10, da vi regner med at det finnes et antall ukjente lokaliteter langs kysten. Arten får kategori NT (nær truet) på grunn av reduksjonen av egnet av habitat innenfor utbredelsesområdet.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktsukssesjonsstilstand
    • eldre skog
 • Terrestrisk  > levende planter
  • algesubstrater

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Bengtsson, B.Å., Johansson, R. & Palmqvist, G. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae
 • Lepidopteradatabasen