Søk Rødliste Med rammer

VUHypercallia citrinalis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Hypercallia citrinalis
VU
Sommerfugler
B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii)
LC

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 20000 km²

< 2000 km²

Ja

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten er kjent fra 21 lokaliteter på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Imidlertid er arten ikke funnet på Vestlandet etter 1923, og i Agder etter 1970. Vertsplanten er blåfjær, og biotopen er enger. Habitatet er utsatt for gjengroing og gjødsling. Det ser ut til at utbredelsesområdet i Norge har skrumpet betraktelig de siste tiårene. Vi setter mørketallet til 15. Arten rødlistes i kategorien VU (sårbar).

Hovedhabitat

 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer
 • Kulturmark

Naturtyper

 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet  > veldrenert  
  • grunnlendt kalkmark
  • grunnlendt lågurtmark
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng
  • engflate
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete på varme steder

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Skogplanting
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • 2002 . Oecophoridae. Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. 4:1
 • Lepidopteradatabasen