Søk Rødliste Med rammer

NTHydroptila cornuta

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Hydroptila cornuta
NT
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
B2a((i))b(i,ii,iii,iv,v)
CR

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 2000 km²

Ja, trolig

Utbredelsesområde (i) Forekomstareal (ii) Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii) Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv) Antall reproduserende individ (v)

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er bare kjent fra en lokalitet i Rogaland og syv lokaliteter i Østfold. Lokaliteten ved Mosvannet i Stavanger sentrum i Rogaland er imidlertid ødelagt. Arten kan være relativt vanlig i indre Østfold.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • Ferskvann
  • Elveløp

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aanes, Ronny
 • Andersen, T., Johanson, K.A., Kobro, S. & Ligaard, S. 1993. Faunistical records of Caddis flies (Trichoptera) from Østfold and Akershus, SE Norway. Fauna norvegica, Serie B. 40: 1-12
 • Andersen, Trond
 • Jensen, F. 1942. Bidrag til Rogalands Trichoptera-fauna. Norsk entomologisk Tidsskrift. 6: 83-92
 • Solem, J.O. 1974. Om vårfluefaunaen og noen andre evertebrater fra Berby-vassdraget, Idd, Halden. In: Borgstrøm, R. og Eie, J.A. (Eds.), Inventeringer av verneverdige områder i Østfold. Boksjøområdet, Berbydalen / Indr Rapp. Lab. Ferskv. Økol. Innlandsfiske, Oslo. 17: 1-71