Søk Rødliste Med rammer

CRHyalinella punctata

hyalinmosdyr

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Hyalinella punctata
CR
Mosdyr
D1
CR

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

50 reproduserende individ

Fylkesforekomster

Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Det finnes kun ett funn (fra rundt år 1900) av arten i Norge. Materialet fra Zoologisk museum i Bergen er tapt og dermed ikke mulig å verifisere i dag. Funnet ble imidlertid revidert av Lacourt (1968). Lacourt var en dyktig kjenner av mosdyr på verdensbasis, og det er derfor grunn til å godta hans revisjon. Den eneste kjente lokaliteten, samt andre lokaliteter i samme område er undersøkt flere ganger mht. mosdyr uten at arten er påvist. H. punctata  finnes i hele Europa, inkludert Fennoskandia og Island, og det er derfor ikke usannsynlig at den kan finnes i Norge. Arten vurderes til CR, men kan være utryddet fra Norge.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner
  • Boreale og alpine områder
 • Ferskvann
  • Innsjø
 • Ferskvannssystemer
  • Konstruert ferskvannsbunn
  • Naturbunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat
  • hardbunn
 • Ferskvann  > organisk substrat
  • dødt organisk materiale

Påvirkningsfaktorer

 • Ukjent
  • Ukjent
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lacourt, A.W. 1968. A monograph of the freshwater Bryozoa - Phylactolaemata. Zool. Verh., Leiden. 93: 1-159
 • Økland, J & Økland, K.A. 2005. Freshwater bryozoans (Bryozoa) of Norway V: review and caomparative discussion of the distribution and ecology of the 10 species recorded. Hydrobiologia. 534: 31-55
 • Økland, K.A., Økland, J., Geimer, G. & Massard, J.A. 2003. Freshwater bryozoans (Bryozoa) of Norway IV: Distribution and ecology of four species of Plumatella with notes on Hyalinella punctata. Hydrobiologia. 501: 179-198