Søk Rødliste Med rammer

DDHolocentropus varangensis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Artsinformasjon

1

> 50 %

> 50 %

Helt ukjent

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Typeart kjent fra en lokalitet i Sør-Varanger, Finnmark (Mey 1987). Vurderes til DD i henhold til retningslinjer i IUCN guidlines (2008).

Hovedhabitat

  • Ferskvannssystemer

Naturtyper

  • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
    • nordboreal sone

Referanser

  • . Guidelines for Using the IUCN Red List. Guidelines for Using the IUCN Red List. Version 7.0 (August 2008)
  • Mey, W. 1987. Holocentropus varangensis n. sp. - eine neue Köcherfliege aus Skandinavien (Trichoptera, Polycentropodidae). Entomologische Nachrichten und Berichte. 31: 255-258