Søk Rødliste Med rammer

VUHolocentropus stagnalis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Holocentropus stagnalis
VU
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
D2
DD

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Bare kjent fra en lokalitet i Mandal, Vest-Agder (Johanson 1994). Dette gjør at den vil være utsatt for tilfeldige trusler ,f.eks. akutt forurensning eller gjennfylling av pytter/dammer, og basert på føre var tilnærming settes kategori til VU etter D2 kriteriet.


Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • Ferskvann
  • Innsjø

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing
  • I vann
   • Tidspunkt
    • Kun i fremtiden
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Johanson, K.A. 1994. Holocentropus stagnalis recorded in Norway. Fauna Norw. ser B. 41: 90-91