Søk Rødliste Med rammer

VUHirudo medicinalis

blodigle

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Hirudo medicinalis
VU
Leddormer
B2a((i))b(iii)

Artsinformasjon

5

1 - 5 %

1 - 5 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 500 km²

Ja, trolig

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Hirudo medicinalis er utbredt i lavlandet langs kysten, i rene tjern og småsjøer, en biotop som er utsatt for menneskelige inngrep. Det er kjent omkring 40 lokaliteter, men en antar at antallet kan være dobbelt så høyt.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Ferskvann  > Innsjø
  • klart vann
  • humøst vann
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk
  • Bløtbunn
  • Hardbunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat
  • hardbunn
  • bløtbunn
 • Ferskvann  > organisk substrat  > levende ferskvannsdyr
  • amfibier
  • ytre vev hos ferskvannsfisk

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Dolmen, D.; Økland, K.A.; Økland, J.; Syvertsen, K. & Rabben, J. 1994. Blodiglas utbredelse og levevis i Norge. Fauna. 47: 214-229