Søk Rødliste Med rammer

CRHeinemannia laspeyrella

gul krattmøll

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Heinemannia laspeyrella
CR
Sommerfugler
B1a(i)b(iii)
CR

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på kløver. Biotopen er varme og åpne steder der næringsplanten vokser. Arten er kjent fra fire lokaliteter ved indre Oslofjord. De viktigste truslene mot arten er utbygging og gjengroing. Arten går inn på rødlista i strengeste kategori, CR (kritisk truet). Spesielt utslagsgivende for den alvorlige kategorien er det meget lille utbredelsesområdet som gjør at arten er svært sårbar.

Hovedhabitat

 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer

Naturtyper

 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet  > veldrenert  
  • grunnlendt kalkmark
  • grunnlendt lågurtmark
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete på varme steder

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Koster, S. & Sinev, S. 2003. Microlepidoptera of Europe 5. Momphidae s.l.
 • Lepidopteradatabasen