Søk Rødliste Med rammer

VUHabrophlebia lauta

buntgjelledøgnflue

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Habrophlebia lauta
VU
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
D2
DD

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

H. lauta er kun registrert med ett funn fra Finnmark (Huru 1984) og vil være utsatt for tilfeldige trusler som f.eks. akutt forurensning. Basert på føre var prinsippet settes arten til VU etter D2-kriteriet.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
 • Ferskvann
  • Elveløp
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn
  • Eufotisk
 • Ferskvann  > uorganisk substrat
  • bløtbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing
  • I vann
   • Tidspunkt
    • Kun i fremtiden
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Huru, H. 1984. Habrophlebia (Eph., Leptophlebiidae) new to Norway. Fauna norvegica Serie B 31: 107-108