Søk Rødliste Med rammer

CRGomphus vulgatissimus

klubbeelvelibelle

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Gomphus vulgatissimus
CR
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
C2a(i)
EN

Artsinformasjon

3

< 1 %

< 1 %

< 10 %

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Gomphus vulgatissimus finnes i noen få lokaliteter på Østlandet. Arten har gått sterkt tilbake. På 1930-tallet telte S. Sømme 10.000 exuvier pr km bredd i Hobølelva. H. Olsvik telte på 1990-tallet bare ca 20 (0.2 %). Hovedproblemet er at bekker og småelver i lavlandet er blitt eutrofierte/forurensete. Ut fra lite forekomstareal, tilbakegang, kraftig fragmentering av forekomstene og lite individtall, kommer arten i kategori CR.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • Ferskvann  > Elveløp
  • humøst vann
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk
  • Bløtbunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • sandbunn
  • silt- og leirbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Vannløpsendring (flomhindring, kanalisering, utretting, moloer, terskler mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Olsvik, H. & Dolmen, D. 1992. Distribution, habitat, and conservation status of threatened Odonata in Norway. Fauna norv. B. 39: 1-21