Søk Rødliste Med rammer

NTGnaphosa orites

tundranattedderkopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Gnaphosa orites
NT
Edderkoppdyr
D2
NT

Artsinformasjon

5 - 25 %

1 - 5 %

> 90 %

C, D og E-kriterier

< 40 km² eller ≤ 0 lokaliteter

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Gnaphosa orites er kjent fra store deler det nordlige Fennoskandia (Sverige og Finland), men blir sjelden tatt i Norge. Arten er ikke kjent fra andre deler av Europa og de norske funnene representerer de vestligste utstikkerne av denne artens kjente utbredelse. Den lever på ulike typer myrer, men er åpenbart relativt sjelden og spredt i Norge, Sannsynligvis begrenset til de Nord-Norge og høyereliggende deler av Sør-Norge og vurderes derfor som NT etter kriterium D2.

Ingen nye funn siden 2006.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer

Naturtyper

 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark
  • Åpen myrflate
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate
  • mineralnæringsrik

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Skogsbilveier
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Industri/næringsutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Vindkraftutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Hauge, E. & Refseth, D. 1979. The spider fauna of 5 alpine and subalpine habitats in Jotunheimen area, southern Norway. Fauna Fennica. 26: 84-90
 • Hauge, E. & Wiger, R. 1980. The spider fauna (Araneae) from 12 habitats in the Vassfaret region, south-eastern Norway. Fauna Norvegica Ser B. 27: 60-67
 • Paulsen Thingstad, G. 1982. Aktivitestmønster og klassifisering edderkoppfauna. Cand. scient Thesis Norges lærerhøyskole. 159 sider