Søk Rødliste Med rammer

DDGlycera tesselata

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Glycera tesselata
DD
Leddormer
DD

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

En sydlig art som er registrert noen få steder i Nordsjøen. Dette er et godt undersøkt område og arten kan derfor synes å ha begrenset utbredelse innenfor området. Arten kan være truet av bunntråling og oljevirksomhet, men det finnes ikke kunnskap for å avgjøre dette nærmere, derfor settes kategori DD.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Atlantisk vann
 • Marint  > Marine økoregioner
  • Nordsjøen
 • Marine systemer  > Løs bunn  > eufotisk bunn
  • ålegraseng
 • Marine systemer  > Løs bunn  > afotisk bunn
  • kontinuerlig oksygentilgang
 • Marint  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • sandbunn
  • silt- og leirbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Bunntråling
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Petroleumsaktivitet (oljeboring, rørlegging, oppankring mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • O'Connor, BDS. 1987. The Glyceridae (Polychaeta) of the North Atlantic and Mediterranean, with descriptions of two new species. J. Nat Hist. 21: 167-189