Søk Rødliste Med rammer

DDGlycera oxycephala

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Glycera oxycephala
DD
Leddormer
DD

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

En forholdsvis karakteristisk art som er registrert meget fåtallig i Nordsjøen. Dette er et godt undersøkt område, noe som tilsier at arten ikke er vanlig. Arten kan være truet av bunntråling og oljevirksomhet i området, men det finnes ikke kunnskap for å avgjøre dette nærmere, derfor settes kategori DD.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Atlantisk vann
 • Marint  > Marine økoregioner
  • Nordsjøen
 • Marine systemer  > Mellomfast  bunn  > afotisk bunn
  • bløt mellomfast bunn
 • Marint  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • grusbunn
  • sandbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Bunntråling
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Petroleumsaktivitet (oljeboring, rørlegging, oppankring mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • O'Connor, BDS. 1987. The Glyceridae (Polychaeta) of the North Atlantic and Mediterranean, with descriptions of two new species. J. Nat Hist. 21: 167-189
 • Støp-Bowitz, C. 1941. Les Glycériens de Norvége. Nytt Mag Naturvid. 82: 181-250