Søk Rødliste Med rammer

VUGlossiphonia verrucata

vorteigle

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Glossiphonia verrucata
VU
Leddormer
D2

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Glossiphonia verrucata er så langt funnet bare tre steder i Norge. To av disse lokalitetene ligger i tilknytning til hverandre (Økland & Økland 2009). Små individer av arten er vanskelig å skille fra de øvrige artene i slekten. Den kan derfor antas å ha en videre utbredelse (mørketall 5). Arten er sårbar ut fra det lille antall lokaliteter.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
  • mellomboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
 • Ferskvann  > Innsjø
  • klart vann
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk
  • Hardbunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat
  • hardbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Økland, K.A. & Økland, J. 2009. Igler (Hirudinea) i ferskvann i Norge IV. Rødlistede arter, og nye funn av den sjeldne vorteiglen Glossiphonia verrucata Fauna 62: 21-27