Søk Rødliste Med rammer

VUGeophilus carpophagus

klippejordkryper klippejordkrypar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Geophilus carpophagus
VU
Mangeføttinger
D2
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

1 - 5 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Tre funn av arten i Norge: Kragerø, Langesund og Borøya v/Tvedestrand.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
 • Terrestrisk  > organisk jord
  • fuktig omdannet råhumus
 • Landskap  > Ås- og fjelltopplandskap
  • Øy- og sundlandskap

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Skogsbilveier
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang

Referanser

 • Andersson, G., Djursvoll, P. & Ulf Scheller 2008. Katalog över Nordens mångfotingar Entomologisk Tidskrift 129: 173-190
 • Andersson, G., Meidell, B. A., Scheller, U., Winqvist, J.-Å., Osterkamp Madsen, M., Djursvoll, P., Budd, G. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Mångfotingar Myriapoda. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 2: 285
 • Ellingsen, E. 1897. Mere om norske Myriopoder. Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania 4: 1-12
 • Ellingsen, E. 1910. Myriapoda und Pseudoscorpiones. In Strand (ed) . Neue beiträge zur Arthropoden-Fauna Norwegens. Nytt Mag. Naturvid. 48: 344-348
 • Olsen, Kjell Magne