Søk Rødliste Med rammer

DDGelidium pusillum

smal agaralge

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Gelidium pusillum
DD
Alger
DD

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Sørlig art som med sikkerhet bare er kjent fra en lokalitet i Norge (Fedje, Hordaland), kan forveksles med små individer av G. latifolium. Begrenset til littoralsonen. Trolig meget sjelden, men på grunn av vanskelig artsavgrensning og manglende data satt til DD.

Referanser

  • Fredriksen, S., Rueness, J. & Guiry, M.D. 1994. Morphological and biosystematic studies of Gelidium pupusillum and G. pulchellum (Gelidiaceae, Rhodophyta) from Europe. Phycologia. 33: 462-470
  • Rueness, J. &. Fredriksen, S. 1989. Field and culture studies of Gelidium latifolium (Grev.)Born. & Thur. (Rhodophyta) from Norway. Sarsia. 74: 177-185