Søk Rødliste Med rammer

ENGelechia hippophaella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Gelechia hippophaella
EN
Sommerfugler
B2a(i)b(iii)
EN

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på tindved. I Norge har arten naturlige forekomster på elvebredder og elveos i Trøndelag der den er kjent fra to lokaliteter i kommunene Trondheim og Ørland. Tindved er konkurransesvak i forhold til andre planter, og den er avhengig av at flomvannet fra elvene blottlegger grunnen slik at den kan etablere seg. Av den grunn er sommerfuglen, i likhet med vertsplanten, sårbar for reguleringer som endrer vannløp og vannføring. Sommerfuglen er også påvist i beplantninger av tindved i Ås i Akershus. Det er sannsynlig at arten på den måten har flere "sekundærforekomster" i landet. Vi setter mørketallet til 10. Arten går inn på rødlista i kategorien EN (truet).

Hovedhabitat

 • Flomsonesystemer
 • Fastmarksskogsmark
 • Kulturmark

Naturtyper

 • Flomsonesystemer
  • Flomskogsmark
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • åpen mark med svært spredt tresetting
 • Kulturmark
  • Kulturmarkseng
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Sjiktning
    • åpen mark med busksjikt
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • lyng, lianer og småbusker

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Vannløpsendring (flomhindring, kanalisering, utretting, moloer, terskler mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Huemer, P. & Karsholt, O. 1999. Microlepidoptera of Europe 3. Gelechiidae 1.
 • Lepidopteradatabasen