Søk Rødliste Med rammer

VUGazoryctra fuscoargenteus

dvergbjørkroteter dvergbjørkrotetar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Gazoryctra fuscoargenteus
VU
Sommerfugler
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii)
VU

Artsinformasjon

3

25 - 50 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

< 500 km²

Ja, trolig

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kjent fra to lokaliteter i Troms og Finnmark. Næringsplanten er dvergbjørk som vokser på steder med god drenering. Internasjonalt regnes arten som en stor sjeldenhet. Det er likevel sannsynlig at arten har flere uoppdagede forekomster. Vi setter mørketallet til 10. Muligens kan overbeiting av reinsdyr påvirke arten negativt i noen områder. Inntil det er dokumentert at arten har flere forekomster, mener vi arten ut fra "føre var prinsippet" bør stå på rødlista. Arten rødlistes med kategorien VU (sårbar).

Hovedhabitat

 • Arktisk-alpine jorddekt fastmark

Naturtyper

 • Arktisk-alpin fastmark  > Mosetundra
  • rik veldrenert
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • bjørk

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Buskap/dyrehold
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Bengtsson, B.Å., Johansson, R. & Palmqvist, G. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae
 • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
 • Lepidopteradatabasen