Søk Rødliste Med rammer

DDFungiacyathus fragilis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Fungiacyathus fragilis
DD
Svamper, koralldyr
LC

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er registrert spredt fra Hordaland, Nordland og videre nordover til Tromsøflaket. Dette er en liten uanseelig solitær steinkorall som lett går i stykker under innsamling. Dette kan være en av grunnene til at det er få registreringer av arten. Arten kan observeres ved videoovervåking, men kan lett forveksles med unge sjøanemoner. Nyere observasjoner kan tyde på at den er mer tallrik enn tidligere antatt, men dette er usikkert. Arten vil være utsatt for skader på levested, spesielt ved bunntråling. Kategori DD velges siden både utbredelse, tallrikhet og forekomst av skader er mangelfullt kjent.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Naturtyper

  • Marint  > Marine økoregioner
    • Norskehavet
    • Nordsjøen
  • Marine systemer  > Løs bunn
    • afotisk bunn

Referanser

  • Buhl Mortensen, Pål