Søk Rødliste Med rammer

NTFucus cottonii

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Fucus cottonii
NT
Alger
B1a(i)
NT

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er begrenset til tidevannskyst og med helt spesielle krav til voksested. Vokser forankret i jord på overgangen mellom sjø og land der hvor gress og annen vegetasjon slutter og der det ofte er en erosjonskant. Kan danne en tett bestand, men arten er aldri funnet fertil og formerer seg trolig utelukkende vegetativt. Få voksesteder kjent i Hordaland og Sør-Trøndelag, men er lett å overse og derfor høye mørketall. Nyere molekylærgenetiske undersøkelser av artsavgrensning hos dvergformer av Fucus, kan tyde på at disse kan ha oppstått gjennom hybridisering mellom blæretang og spiraltang (Wallace et al. 2004). Ifølge Coyer et al. (2006) er F. cottoni i Nord Atlantern en heterogen gruppe som dels har oppstått ved polyploidi innen Fucus vesiculosus, dels etter hybridisering mellom F. vesiculosus og F. spiralis. Det er ikke kjent hvilken type de norske populasjoner tilhører. Etter dette er F. cottonii ikke å betrakte som en distinkt art, men en morfologisk distinkt vokseform knyttet til et ekstremt habitat (ecad).

Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer

Naturtyper

 • Marint
  • Fjæresone-sjø
 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn
  • Strandeng og strandsump

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen (inkl. moloer og havneanlegg)
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Coyer, J.A., Hoarau,G., Pearson,G.A.,Serrao,E.A., Stam, W.T. & Olsen, J.L. 2006. Convergent adaptation to a marginal habitat by homoploid hybrids and polyploid ecads in the seaweed genus Fucus. Biology Letters. April 2006
 • Eilertsen, Mette
 • Fredriksen, Stein
 • http://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2006.0489
 • Jorde, I. 1966. Algal associations of a coastal area south of Bergen. Sarsia. 23: 1-52.
 • Rueness, Jan
 • Wallace, A.L., Klein,A.S. & Mathieson, A.C. 2004. Determining the affinities of salt marsh fucoids using microsattelite markers: evidence of hybridization and introgression between two species of Fucus (Phaeophyta) in a Maine estuary. J.Phycol. 40: 1013-1027.
 • Wynne, M.J. &. F. Magne 1991. Concerning the name Fucus muscoides (Cotton) J. Feldmann et Magne. Cryptogamie, Algol. 12: 55-65.
 • Wynne, M.J. &. F. Magne. 1991. Concerning the name Fucus muscoides (Cotton) J. Feldmann et Magne. Cryptogamie, Algol. 12: 55-65