Søk Rødliste Med rammer

VUEulamprotes atrella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Eulamprotes atrella
VU
Sommerfugler
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii)
VU

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja, trolig

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på perikum. Biotopen er tørre og varme enger der det vokser perikum. Arten er kjent fra 8 lokaliteter i indre Oslofjord. Dessuten fra Sauherad i Telemark. På tross av at næringsplanten er vanlig, er sommerfuglen sjelden. Den finnes bare på de aller varmeste biotopene i et område som har de høyeste sommertemperaturene i landet. Her er også utbyggingspresset stort. En annen trussel er gjengroing. Vi setter mørketallet til 10. Arten rødlistes i kategorien VU (sårbar).

Hovedhabitat

 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer
 • Kulturmark

Naturtyper

 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet
  • veldrenert  
 • Kulturmark
  • Kulturmarkseng
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Bland, K.P., Corley, M.F.V., Emmet, A.M., Heckford, R.J., Huemer, P., Langmaid, J.R., Palmer, S.M., Parsons, M.S., Pitkin, L.M., Rutten, T., Sattler, K., Simpson, A.N.B., & Sterling, P.H. 2002. Gelechiidae. Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. 4 (2)
 • Elsner, G., Huemer, P. & Tokár, Z. 1999. Die Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuropas.
 • Lepidopteradatabasen