Søk Rødliste Med rammer

DDEulalia microoculata

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Eulalia microoculata
DD
Leddormer
DD

Artsinformasjon

5 - 25 %

5 - 25 %

Helt ukjent

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten har kjent habitat fra korallrev, og fra bløtbunn. Totalt er det bare kjent få individer. Det er lite kunnskap om forekomst., den føres derfor til kategorien DD. Arten er forholdsvis nylig beskrevet og kan bli ført til LC dersom ny kunnskap viser at den er mer vanlig og utbredt enn det som til nå er kjent.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Arktisk vann
  • Kystvann
 • Marint  > Marine økoregioner
  • Norskehavet
  • Nordsjøen
 • Marint  > Fjord
  • lite ferskvannspåvirket
 • Marine systemer  > Korallskogbunn
  • hardbunn
 • Marint  > uorganisk substrat
  • hardbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Bunntråling
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Pleijel, F. 1993. Polychaeta Phyllodocidae. MIOS. 8: 1-158