Søk Rødliste Med rammer

DDEugyra islandica

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Eugyra islandica
DD
Armfotinger, pigghuder, kappedyr
NE

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

I Norge kun et usikkert  funn fra  en lokalitet iTromsøområdet.